ترجمه مقالات|مقالات ترجمه شده http://2dociran.mihanblog.com 2018-05-19T22:04:28+01:00 text/html 2013-02-06T20:23:21+01:00 2dociran.mihanblog.com ارش مالکی ترجمه مقاله ژن LZ جهش یافته نرم عقیم جدید در گندم http://2dociran.mihanblog.com/post/59 <div class="posttop"> <div style="text-align: center; "> </div> <div style="text-align: center; " class="posttitle"><a href="http://www.nicbook.ir/%d8%aa%d8%b1%d8%ac%d9%85%d9%87-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d9%87-%da%98%d9%86-lz-%d8%ac%d9%87%d8%b4-%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa%d9%87-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%b9%d9%82%db%8c%d9%85-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af.html" title="ترجمه مقاله ژن LZ جهش یافته نرم عقیم جدید در گندم">ترجمه مقاله ژن LZ جهش یافته نرم عقیم جدید در گندم</a></div> </div> <div class="postdesc"> <div class="postdesctitle"><br> </div> </div> <h3 style="text-align: center; " dir="RTL">ترجمه مقاله انگلیسی</h3> <p style="text-align: center; " dir="ltr"><span style="color: rgb(255, 0, 255); "><b>A new male sterilemutant LZ in wheat (Triticum aestivum L.)</b></span></p> <h3 style="text-align: center; " dir="RTL"><span style="color: rgb(0, 0, 255); ">&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>ژن </b><b>LZ</b><b> جهش یافته نرم عقیم جدید در گندم</b></span></h3> <p style="text-align: center; ">Kuanji Zhou Æ Shihong Wang Æ Yuqin Feng Æ<br> Wanquan Ji Æ Genxuan Wang</p> <p style="text-align: center; ">صفحات انگلیسی ۸</p> <p style="text-align: center; ">صفحات فارسی ۱۰</p> <p style="text-align: left; " dir="ltr"><b>&nbsp;Abstract</b></p> <p style="text-align: left; " dir="ltr">Genetic male sterility (GMS) genes in wheat (Triticum aestivum L.) can be used for commercial hybrid seed production. A new wheat GMS mutant, LZ, was successfully used in the 4E-ms system for producing hybrid wheat, a new approach of producing hybrid seed based on GMS….</p> <p dir="RTL"><b>چکیده:</b></p> <p dir="RTL">ژنهای نر عقیمی ژنتیکی (GMS) در گندم می توانند برای تولید بذرهای هیبرید تجاری استفاده شوند. گندم GMS جدید جهش یافته ، LZ، با موفقیت در سیستم ۴E-MS برای تولید گندم هیبرید استفاده شد. یک شیوه جدید تولید بذر هیبرید بر مبناء CMS است. هدف ما تجزیه و تحلیل مکانیزم ژنتیکی نر عقیمی و تعیین مکان ژن GMS در LZ جهش یافته در یک کروموزوم بود. ما ابتداً نرهای عقیم خط ۲۵۷A(2n=42) حاصل از LZ موتانت در بهاره چینی و دیگر ارقام زارعی را برای تعیین خود بارورها از هیبریدهای F<sub>1</sub> و نسبت های مندلی گیاهان نر عقیم و بارور در F<sub>2</sub> و نسل های B<sub>1</sub>C ( تلاقی برگشتی ) تلاقی دادیم.</p> <div style="text-align: center; " class="posttitle"><a href="http://www.nicbook.ir/%d8%aa%d8%b1%d8%ac%d9%85%d9%87-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d9%87-%da%98%d9%86-lz-%d8%ac%d9%87%d8%b4-%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa%d9%87-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%b9%d9%82%db%8c%d9%85-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af.html" title="ترجمه مقاله ژن LZ جهش یافته نرم عقیم جدید در گندم">ترجمه مقاله ژن LZ جهش یافته نرم عقیم جدید در گندم</a></div> <p dir="RTL"><br> </p> <p> </p> text/html 2013-02-06T20:20:36+01:00 2dociran.mihanblog.com ارش مالکی ترجمه مقاله مقایسه هیبریدو اینبرد لاین والدینی http://2dociran.mihanblog.com/post/58 <div class="posttop"> <div style="text-align: center; " class="posttitle"><strong><a href="http://www.nicbook.ir/%d8%aa%d8%b1%d8%ac%d9%85%d9%87-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d9%87-%d9%85%d9%82%d8%a7%db%8c%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d9%88-%d9%86%d9%88%d8%b4%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b1%db%8c%d8%b4%d9%87-%d8%a7%d9%88%d9%84.html" title="ترجمه مقاله مقایسه رو نوشت های ریشه اولیه F1 هیبریدو اینبرد لاین والدینی">ترجمه مقاله مقایسه رو نوشت های ریشه اولیه F1 هیبریدو اینبرد لاین والدینی</a></strong></div> </div> <div class="postdesc"> <div class="postdesctitle"><br> </div> </div> <h3 style="text-align: center; " dir="RTL"><strong>ترجمه مقاله انگلیسی</strong></h3> <p style="text-align: center; "><strong><span style="color: rgb(255, 0, 255); ">Comparison of Maize (Zea mays L.) F1-Hybrid and Parental Inbred Line Primary Root Transcriptomes Suggests Organ-Specific Patterns of Nonadditive Gene Expression and Conserved Expression Trends</span></strong></p> <h3 dir="RTL"><span style="color: rgb(0, 0, 255); "><strong>مقایسه رو نوشت های ریشه اولیه</strong><strong> F1 </strong><strong>هیبریدو اینبرد لاین والدینی ، الگو های مخصوص بیان غیر افزا یشی و جریانات محافظتی بیان را پیشنهاد می کند</strong><strong> : </strong></span></h3> <p style="text-align: center; ">نویسنده:</p> <p style="text-align: center; " dir="ltr">Nadine Hoecker, Barbara Keller, Nils Muthreich, Didier Chollet, Patrick Descombes,<br> Hans-Peter Piepho and Frank Hochholdinger</p> <p style="text-align: center; " dir="ltr">صفحات انگلیسی ۹</p> <p style="text-align: center; " dir="ltr">صفحات فارسی ۳۱</p> <p style="text-align: left; " dir="ltr">ABSTRACT<br> The phenomenon of heterosis describes the increased agronomic performance of heterozygous F1 plants compared to theirhomozygous parental inbred plants. Heterosis is manifested during the early stages of root development in maize. The goal of this study was to identify nonadditive gene expression in primary roots of maize hybrids compared to the average expression levels of their parental inbred lines.</p> <p dir="RTL"><strong>چکیده:</strong></p> <p dir="RTL">پدیده هیدرو زیس کارایی&nbsp; برتر زراعی گیاهان f1 هتدرو زیگوس را در مقایسه با اینبرد والدینی همو زیگوس آنها شرح می دهدمقایسه رو نوشت های ریشه اولیه F1 هیبریدو اینبرد لاین والدینی ، الگو های مخصوص بیان غیر افزا یشی و جریانات محافظتی بیان را پیشنهاد می کند :</p> <p dir="RTL"><br></p> <div class="posttop"> <div style="text-align: center; " class="posttitle"><strong><a href="http://www.nicbook.ir/%d8%aa%d8%b1%d8%ac%d9%85%d9%87-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d9%87-%d9%85%d9%82%d8%a7%db%8c%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d9%88-%d9%86%d9%88%d8%b4%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b1%db%8c%d8%b4%d9%87-%d8%a7%d9%88%d9%84.html" title="ترجمه مقاله مقایسه رو نوشت های ریشه اولیه F1 هیبریدو اینبرد لاین والدینی">ترجمه مقاله مقایسه رو نوشت های ریشه اولیه F1 هیبریدو اینبرد لاین والدینی</a></strong></div> </div> <div class="posttop"> <div style="text-align: center; " class="posttitle"><strong><a href="http://www.nicbook.ir/%d8%aa%d8%b1%d8%ac%d9%85%d9%87-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d9%87-%d9%85%d9%82%d8%a7%db%8c%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d9%88-%d9%86%d9%88%d8%b4%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b1%db%8c%d8%b4%d9%87-%d8%a7%d9%88%d9%84.html" title="ترجمه مقاله مقایسه رو نوشت های ریشه اولیه F1 هیبریدو اینبرد لاین والدینی">ترجمه مقاله مقایسه رو نوشت های ریشه اولیه F1 هیبریدو اینبرد لاین والدینی</a></strong></div> </div> text/html 2013-02-06T20:15:00+01:00 2dociran.mihanblog.com ارش مالکی مقاله ترجمه تأثیر گلیفوزیت بر کلزا و ذرت http://2dociran.mihanblog.com/post/57 <div class="posttop"><div style="text-align: center; "> </div><div style="text-align: center; font-weight: bold; " class="posttitle"><a href="http://www.nicbook.ir/%d8%aa%d8%b1%d8%ac%d9%85%d9%87-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%aa%d8%a3%d8%ab%db%8c%d8%b1-%da%af%d9%84%db%8c%d9%81%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%b1-%da%a9%d9%84%d8%b2%d8%a7-%d9%88-%d8%b0%d8%b1.html" title="ترجمه مقاله تأثیر گلیفوزیت بر کلزا و ذرت">ترجمه مقاله تأثیر گلیفوزیت بر کلزا و ذرت</a></div> </div> <div class="postdesc"> <div class="postdesctitle"><br></div> </div> <p style="text-align: center; " dir="ltr">ترجمه مقاله انگلیسی</p> <p style="text-align: center; " dir="ltr"><span style="color: rgb(255, 0, 255); ">Efficacy of Glyphosate Plus Bentazon or Quizalofop on Glyphosate-Resistant Canola or Corn</span></p> <p style="text-align: center; " dir="ltr"> <strong><span style="color: rgb(255, 0, 255); ">Bo Tao, Jingkai Zhou, Calvin G. Messersmith, and John D. Nalewaja</span></strong></p> <h3 dir="RTL" align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 255); ">تأثیر گلیفوزیت به همرا بنتازون یا Quizalofop بر کلزا و ذرت مقاوم به گلیفوزیت</span></h3> <p style="text-align: center; ">تعداد صفحات انگلیسی ۵</p> <p style="text-align: center; ">تعداد صفحات فارسی ۱۱</p> <p style="text-align: left; "> Greenhouse experiments were conducted to determine the effect of glyphosate on efficacy of bentazon for glyphosateresistant (GR) canola control and of quizalofop for GR corn control. Control also was evaluated for glyphosate plus bentazon on wild buckwheat and wheat and glyphosate plus quizalofop on velvetleaf. Glyphosate plus bentazon synergistically controlled GR canola and wild buckwheat but were antagonistic for wheat control. Glyphosate plus quizalofop were additive for control of GR corn and velvetleaf</p> <p dir="RTL"><strong>چکیده:</strong></p> <p style="text-align: right; "><strong>&nbsp;</strong>آزمایشات گلخانه ای به منظور تعیین اثر گلیفوزیت بر اثر بخشی بنتازون برای کنترل کلزا مقاوم به گلیفوزیت و Quizaofop &nbsp;برای کنترل ذرت مقاوم به گلیفوزیت انجام گرفت. همچنین کنترل درگندم سیاه وحشی و گندم توسط گلیفوزیت &nbsp;به همراه بنتازون و در گاوپنبه توسط گلیفوریت به همراه Quizalofop مورد بررسی قرار گرفت. گلیفوزیت به همراه بنتازون همراه با هم کلزا مقاوم به گلیفوزیت و گندم سیاه وحشی را کنترل می کنند .</p><div style="text-align: center; " class="posttitle"><a href="http://www.nicbook.ir/%d8%aa%d8%b1%d8%ac%d9%85%d9%87-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%aa%d8%a3%d8%ab%db%8c%d8%b1-%da%af%d9%84%db%8c%d9%81%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%b1-%da%a9%d9%84%d8%b2%d8%a7-%d9%88-%d8%b0%d8%b1.html" title="ترجمه مقاله تأثیر گلیفوزیت بر کلزا و ذرت">لینک ترجمه مقاله تأثیر گلیفوزیت بر کلزا و ذرت</a></div> text/html 2013-01-31T20:27:38+01:00 2dociran.mihanblog.com ارش مالکی ترجمه مقاله استراتژی های مدیریت http://2dociran.mihanblog.com/post/56 <div class="posttop"> <div style="text-align: center; "> </div> <div style="text-align: center; " class="posttitle"><a href="http://www.nicbook.ir/%d8%aa%d8%b1%d8%ac%d9%85%d9%87-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%da%98%d9%8a-%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d9%85%d8%af%d9%8a%d8%b1%d9%8a%d8%aa.html" title="ترجمه مقاله استراتژی های مدیریت">ترجمه مقاله استراتژی های مدیریت</a></div> </div> <div class="postdesc"> <div class="postdesctitle"><br> </div> </div> <p style="text-align: center; " dir="RTL">ترجمه مقاله انگلیسی</p> <p style="text-align: center; " dir="RTL" align="right"><span style="color: rgb(255, 0, 255); "><strong>: Management strategies for individual knowledge and organizational knowledge</strong></span></p> <h3 style="text-align: center; " dir="RTL" align="right"><span style="color: rgb(0, 0, 255); ">&nbsp; استراتژی های مدیریت برای دانش شخصی و سازمانی</span></h3> <p style="text-align: center; ">صفحات فارسی ۸</p> <p style="text-align: center; ">صفحات انگلیسی ۹</p> <p style="text-align: center; " dir="RTL" align="right">Authors: Ganesh D. Bhatt, Ganesh D. Bhatt is Assistant Professor, Department of Information Science and Systems, Morgan State University, Baltimore, Maryland, USA</p> <p style="text-align: left; " dir="ltr">Abstract:</p> <p style="text-align: justify; " dir="ltr">In the present postindustrial society, knowledge has become a key resource. However, organizations face innumerable challenges in nurturing and managing knowledge. Unlike manufacturing activities, knowledge activities are difficult to monitor and control, because only a part of knowledge is internalized by the organization, the other part is internalized by the individuals. This duality between individual knowledge and organizational knowledge demands different sets of management strategies in knowledge management. This paper provides a framework that explores the differences between individual knowledge and organizational knowledge, and proposes a set of management strategies for knowledge management. The paper also discusses the ways through which an organization can transform individual knowledge into organizational knowledge</p> <p dir="RTL">چکیده:</p> <p style="text-align: justify; " dir="RTL">در جامعه فراصنعتی امروز، دانش به یک منبع کلیدی تبدیل گردیده است. با وجود این، ســازمانها در پرورش و اداره دانش با چالشهای بی شماری مواجه هستند. از آنجایی که صرفاً قسمتی از دانش به وسیله سازمان و قسمتی دیگر به وسیله افراد درونی می شود لذا نظارت و کنترل بر فعالیتهای دانشی برخلاف فعالیتهای تولیدی دشوار است. این دوگانگی بین دانش شخصی و سازمانی، استراتژی های مدیریتی متفاوتی را درخصوص مدیریت آن می طلبد. هدف این مقاله ارائه چارچوبی درجهت جستجوی اختلافات بین دانش سازمانی و شخصی است و در این راستا مجموعه ای از استراتژی های مدیریتی را برای اداره آنها پیشنهاد می کند. این مقاله همچنین روشهای مورداستفاده یک سازمان درجهت تبدیل دانش شخصی به دانش سازمانی را نیز موردبحث و بررسی قرار خواهد داد.</p> <div style="text-align: center; " class="posttitle"><a href="http://www.nicbook.ir/%d8%aa%d8%b1%d8%ac%d9%85%d9%87-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%da%98%d9%8a-%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d9%85%d8%af%d9%8a%d8%b1%d9%8a%d8%aa.html" title="ترجمه مقاله استراتژی های مدیریت">لینک ترجمه مقاله استراتژی های مدیریت</a></div> <p> </p> text/html 2013-01-31T20:23:35+01:00 2dociran.mihanblog.com ارش مالکی ترجمه مقاله سرمایه گذاری مستقیم خارجی http://2dociran.mihanblog.com/post/55 <div class="posttop"> <div style="text-align: center; " class="posttitle"><a href="http://www.nicbook.ir/%d8%aa%d8%b1%d8%ac%d9%85%d9%87-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%82%db%8c%d9%85-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%db%8c.html" title="ترجمه مقاله سرمایه گذاری مستقیم خارجی"><strong>&nbsp;مقاله ترجمه مقاله سرمایه گذاری مستقیم خارجی</strong></a></div> </div> <div class="postdesc"> <div class="postdesctitle"><br> </div> </div> <p style="text-align: center; ">ترجمه مقاله انگلیسی</p> <h3 style="text-align: center; "><strong><span style="color: rgb(255, 0, 255); ">Financial Sector Development, FDI</span></strong></h3> <h3 style="text-align: center; "><span style="color: rgb(51, 102, 255); ">توسعه بخش مالی ، سرمایه گذاری مستقیم خارجی&nbsp; و رشد اقتصادی در چین&nbsp;</span></h3> <p style="text-align: center; ">and Economic Growth in China<br> Christer Ljungwall*<br> Stockholm School of Economics and CCER, Peking University<br> Junjie Li**<br> CCER, Peking University<br> NO. E2007005 August 2007</p> <p style="text-align: center; ">صفحات فارسی ۲۴</p> <p style="text-align: center; ">صفحات انگلیسی ۳۶</p> <p style="text-align: left; " dir="RTL">Abstract<br> The economics-literature, drawing on endogenous growth theory, suggests that the level<br> of financial sector development may influence foreign direct investment and its impact<br> on the diffusion of technology in the host country, thereby increasing the rate of<br> economic growth. Little attention, however, has been devoted to confirm or reject this<br> link for China. This paper fills this gap by including measures of financial sector<br> development in the growth regression. The Generalized Method of Moments system<br> estimation is applied to data for 28 Chinese provinces over the period 1986-2003. We<br> show that the interaction between foreign direct investment and indicators measuring the<br> degree of market-oriented financing enhance economic growth </p> <p><strong>چکیده :</strong></p> <p style="text-align: justify; ">مقالات اقتصادی با برداشت کردن از &nbsp;نظریه رشد درونزا ، نشان می دهد که سطح&nbsp; توسعه بخش مالی ممکن است سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تاثیر آن را روی اشاعه تکنولوژی در کشور میزبان تحت تاثیر قرار دهد دهد و بدین طریق موجب افزایش آهنگ رشد اقتصادی گردد. با این حال ، توجه اندکی&nbsp; جهت&nbsp; تایید یا رد این رابطه&nbsp; برای کشور چین اختصاص داده شده است. در این مقاله ، این شکاف از جمله اقدامات توسعه&nbsp; بخش مالی در بازگشت رشد را پر می کند. روش کلیت یافته برآورد سیستم لحظات برای&nbsp; داده ها ی ۲۸ استان چین در طول دوره ۱۹۸۶-۲۰۰۳ بکار گرفته شد.&nbsp; ما مشاهده می کنیم&nbsp; که تعامل بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی و شاخص های اندازه گیری&nbsp; درجه ای از تامین مالی بازار محور ، باعث افزایش رشد اقتصادی است.</p> <div class="posttop"> <div style="text-align: center; " class="posttitle"><a href="http://www.nicbook.ir/%d8%aa%d8%b1%d8%ac%d9%85%d9%87-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%82%db%8c%d9%85-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%db%8c.html" title="ترجمه مقاله سرمایه گذاری مستقیم خارجی"><strong>لینک مقاله ترجمه مقاله سرمایه گذاری مستقیم خارجی</strong></a></div> </div> text/html 2013-01-24T21:40:54+01:00 2dociran.mihanblog.com ارش مالکی مجموعه مقالات ترجمه شده http://2dociran.mihanblog.com/post/54 <div><h2>مجموعه مقالات ترجمه شده</h2></div><p>&nbsp;</p><p>مجموعه مقالات ترجمه شده&nbsp; و اماده همراه با متن انگلسیی در رشته ای&nbsp; زیر تهیه شده است</p><h3><br> مقالات ترجمه شده (۹۲)<br> <br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; سایر ترجمه ها (۳)<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp; مقالات ترجمه شده اقتصاد (۸)<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp; مقالات ترجمه شده حسابداری (۴۱)<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp; مقالات ترجمه شده ریاضی (۹)<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp; مقالات ترجمه شده شیمی (۱)<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp; مقالات ترجمه شده عمران (۴)<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp; مقالات ترجمه شده فیزیک (۱)<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp; مقالات ترجمه شده مدیریت (۸)<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp; مقالات ترجمه شده مکانیک (۳)<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp; مقالات ترجمه شده کامپیوتر (۲۷)<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp; مقالات ترجمه پزشکی و دامپزشکی (۴) <br> <br> جهت دیدن مقالات به سایت نیک بوک مراجعه نمایید<br> <a title="" href="http://www.cloob.com/classified/classified/one/clsfyid/146546/userid/2145219/type/usercls/catid/www.nicbook.ir" data-mce-href="http://www.cloob.com/classified/classified/one/clsfyid/146546/userid/2145219/type/usercls/catid/www.nicbook.ir">www.nicbook.ir</a><br> </h3> text/html 2013-01-09T19:22:13+01:00 2dociran.mihanblog.com ارش مالکی ترجمه مقاله گاو های کولموگری http://2dociran.mihanblog.com/post/53 <div style="" class="posttop"> <div style="text-align: center;" class="posttitle"><b style=""><a style="" title="ترجمه مقاله گاو های کولموگری" href="http://www.nicbook.ir/%d8%aa%d8%b1%d8%ac%d9%85%d9%87-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d9%87-%da%af%d8%a7%d9%88-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%83%d9%88%d9%84%d9%85%d9%88%da%af%d8%b1%d9%8a.html">ترجمه مقاله گاو های کولموگری</a></b></div> </div> <div style="" class="postdesc"> </div> <h3 style="text-align: center;">ترجمه مقاله</h3> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 0, 255);"><b style="">Kholmogory</b></span></h3> <h3 style="text-align: center;">&nbsp;<span style="color: rgb(0, 0, 255);">کولموگری</span></h3> <p style="text-align: center;">صفحات انگلیسی ۴</p> <p style="text-align: center;">صفحات فارسی ۵</p> <p dir="ltr" style="text-align: left;">The Kholmogory breed was formed in Kholmogory and Archangel districts of Archangel region. It is the oldest and one of the best breeds in the country. Even in the 17th century Kholmogory cattle were noted for their fast rate of growth and high milk production.</p> <p style="">نژاد کولموگری در بخش های کولموگری و آرکانژیل ناحیة آرکانژیل شکل گرفت. یکی از بهترین و قدیمی ترین نژادها در روسیه است. حتی در قرن ۱۷، گله های کولموگری به خاطر سرعت سریع رشد و تولید شیر زیاد، مورد توجه بودند.</p> <div style="" class="posttop"> <div style="text-align: center;" class="posttitle"><b style=""><a style="" title="ترجمه مقاله گاو های کولموگری" href="http://www.nicbook.ir/%d8%aa%d8%b1%d8%ac%d9%85%d9%87-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d9%87-%da%af%d8%a7%d9%88-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%83%d9%88%d9%84%d9%85%d9%88%da%af%d8%b1%d9%8a.html">ترجمه مقاله گاو های کولموگری</a></b></div> </div> text/html 2013-01-09T19:20:08+01:00 2dociran.mihanblog.com ارش مالکی ترجمه مقاله گاو های برهمن http://2dociran.mihanblog.com/post/52 <div class="posttop"> <div style="text-align: center;" class="posttitle"><strong><a href="http://www.nicbook.ir/%d8%aa%d8%b1%d8%ac%d9%85%d9%87-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d9%87-%da%af%d8%a7%d9%88-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%87%d9%85%d9%86.html" title="ترجمه مقاله گاو های برهمن">ترجمه مقاله گاو های برهمن</a></strong></div> </div> <div class="postdesc"> <div class="postdesctitle"><br> </div> </div> <h3 style="text-align: center;">ترجمه مقاله انگلیسی</h3> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff00ff;"><strong>Brahman</strong></span></h3> <h3 style="text-align: center;">&nbsp;<span style="color: #0000ff;"><strong>برهمن</strong></span></h3> <p style="text-align: center;" dir="RTL">صفحات انگلیسی ۴</p> <p style="text-align: center;">صفحات فارسی ۷</p> <p style="text-align: left;" dir="ltr">&nbsp;inadequate food supplies, insect pests, parasites, diseases and the weather extremes of tropical India, the native cattle developed some remarkable adaptations for survival. These are the “sacred cattle of India,” and many of the Hindu faith will not eat meat from them, will not permit them to be slaughtered, and will not sell them. These facts, in conjunction with he quarantine regulations of the United States, have made it difficult to import cattle from India into this country.</p> <p dir="RTL">نژاد برهمن که از گاوهای بوسیندیکاس سرچشمه گرفته، در اصل از هند آورده شده است. طی قرن ها قرار گرفتن در معرض ذخایر غذایی ناکافی، آفات حشره ای، انگل ها، بیماری ها و آب و هوای بسیار گرم هند، گاو بومی، سازگاری های قابل توجهی برای بقا ایجاد کرده است. این گاوها “گاوهای مقدس هند” هستند و بسیاری از کسانی که مذهب هندو دارند از گوشت آنها نمی خورند، اجازه نمی دهند که آنها را بکشند و آنها را نمی فروشند. این موارد به علاوة قوانین قرنطینه سازی در ایالات متحده، واردات این گاوها از هند به آمریکا را مشکل کرده است.</p> <p>&nbsp;</p> text/html 2013-01-09T19:18:05+01:00 2dociran.mihanblog.com ارش مالکی ترجمه مقاله گاوهای لیموزین http://2dociran.mihanblog.com/post/51 <div class="posttop"> <div style="text-align: center;" class="posttitle"><strong><a href="http://www.nicbook.ir/912.html" title="ترجمه مقاله گاوهای لیموزین">ترجمه مقاله گاوهای لیموزین</a></strong></div> </div> <div class="postdesc"> <div class="postdesctitle"><br> </div> </div> <h3 style="text-align: center;">ترجمه مقاله انگلیسی</h3> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff00ff;"><strong>Limousin</strong><strong> cattle</strong></span></h3> <h3 style="text-align: center;" dir="RTL"><span style="color: #3366ff;"><strong>گاوهای لیموزین</strong></span></h3> <p style="text-align: center;">صفحات فارسی و انگلیسی ۲۷</p> <p dir="RTL"><strong>گاوهای لیموزین</strong></p> <p style="text-align: left;" dir="ltr">Limousin cattle are a breed of beef cattle originally bred in the Limousin and Marche regions of France. They are recognisable by their distinctive golden-red colouring.</p> <p>گاوهای لیموزین یک نژاد از گاوهای گوشتی هستند که خاستگاه آنها در نواحی لیموزین و مارس فرانسه است. آنها از طریق رنگ قرمز طلایی قابل تشخیص هستند.</p> text/html 2013-01-09T19:16:32+01:00 2dociran.mihanblog.com ارش مالکی ترجمه سیستم خبره فازی http://2dociran.mihanblog.com/post/50 <div class="posttop"> <div class="posttitle" style="text-align: center;"><strong><a title="ترجمه سیستم خبره فازی" href="http://www.nicbook.ir/%d8%aa%d8%b1%d8%ac%d9%85%d9%87-%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d8%ae%d8%a8%d8%b1%d9%87-%d9%81%d8%a7%d8%b2%db%8c.html">ترجمه سیستم خبره فازی</a></strong></div> </div> <h3 style="text-align: center;">ترجمه مقاله انگلیسی</h3> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff00ff;">A &nbsp;Hybrid &nbsp;Fuzzy -Neural &nbsp;Expert System for Diagnosis</span></h3> <h3 style="text-align: center;" dir="RTL"><span style="color: #0000ff;"><strong>یک سیستم خبره فازی </strong><strong>–</strong><strong> عصبی برای تشخیص</strong></span></h3> <p style="text-align: center;">نویسنده:</p> <p style="text-align: center;">Christoph S. Herrmann</p> <p style="text-align: center;" dir="RTL">صفحات انگلیسی ۱۲</p> <p style="text-align: center;">صفحات فارسی ۱۵</p> <p style="text-align: left;"><strong>Abstract</strong></p> <p style="text-align: left;" dir="ltr">Fuzzy Logic, a neural network and an expert system are combined to build a hybrid diagnosis system. With this system we introduce a new approach to the acquisition of knowledge bases. Our system consists of a fuzzy expert system with a dual source knowledge base.</p> <p dir="RTL"><strong>چکیده:</strong></p> <p style="text-align: right;">منطق فازی،یک شبکه عصبی و سیستم خبره است که برای ایجاد یک سیستم تشخیصی ترکیبی با یکدیگر ترکیب شده اند.با استفاده از چنین سیستمی ما یک روش جدید برای فراگیری مبانی دانش استفاده می کنیم. سیستم ما شامل یک سیستم خبره فازی همراه با یک بیس دانشی با منبع دوگانه است. دو سری قوانین لازم هستند ، که به صورت استنباطی از مثالهای ارائه شده و به صورت استقرایی توسط فیزیک دانان بدست آمده اند.</p> <div class="posttop"> <div class="posttitle" style="text-align: center;"><strong><a title="ترجمه سیستم خبره فازی" href="http://www.nicbook.ir/%d8%aa%d8%b1%d8%ac%d9%85%d9%87-%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d8%ae%d8%a8%d8%b1%d9%87-%d9%81%d8%a7%d8%b2%db%8c.html">ترجمه سیستم خبره فازی</a></strong></div> </div> text/html 2013-01-09T19:15:05+01:00 2dociran.mihanblog.com ارش مالکی ترجمه مقاله جبر برای بچه های شش ساله http://2dociran.mihanblog.com/post/49 <div class="posttop"> <div style="text-align: center;" class="posttitle"><strong><a href="http://www.nicbook.ir/%d8%aa%d8%b1%d8%ac%d9%85%d9%87-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%ac%d8%a8%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a8%da%86%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d8%b4-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%87.html" title="ترجمه مقاله جبر برای بچه های شش ساله">ترجمه مقاله جبر برای بچه های شش ساله</a></strong></div> </div> <div class="postdesc"> <div class="postdesctitle"><br> </div> </div> <h3 align="center">ترجمه مقاله انگلیسی</h3> <h3 dir="ltr" align="center"><span style="color: #ff00ff;"><strong><strong><strong>Algebra<strong>for</strong></strong> six-year-olds</strong><strong></strong>&nbsp; </strong></span></h3> <h3 dir="ltr" align="center"><span style="color: #0000ff;">جبر برای بچه های شش ساله</span></h3> <p align="center">صفحات انگلیسی ۴</p> <p align="center">صفحات فارسی ۵</p> <p style="text-align: left;" dir="ltr">Too many books and articles about algebra suggest that this is a highly complicated subject, and cannot be mastered until a student has a good grasp of all the complex arithmetic rules, including long division and lengthy multiplication.&nbsp;&nbsp; I was rather horrified to find that the (American) curriculum course my sons have started using does not even begin algebra until the high school level.</p> <p dir="RTL">کتابها و مقالات زیادی درباره جبر پیشنهاد کرده‏اند که جبر یک موضوع خیلی پیچیده‏ای است و دانش‏آموزان نمی‏تواند ماهر شود تا وقتیکه یک دانش‏آموز یک جهش خوب از همه قواعد پیچیده ریاضی داشته باشد، شامل تقسیم‏های طولانی و ضربهای مفصل. من نسبتاً ترسیده بودم برای فهمیدن اینکه (در آمریکا) پسران من دوره تحصیلات را شروع کرده‏اند با استفاده از اینکه هرگز جبر نداشته باشند تا سطح دبیرستان.</p> <div class="posttop"> <div style="text-align: center;" class="posttitle"><strong><a href="http://www.nicbook.ir/%d8%aa%d8%b1%d8%ac%d9%85%d9%87-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%ac%d8%a8%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a8%da%86%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d8%b4-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%87.html" title="ترجمه مقاله جبر برای بچه های شش ساله">ترجمه مقاله جبر برای بچه های شش ساله</a></strong></div> </div> text/html 2013-01-09T19:11:12+01:00 2dociran.mihanblog.com ارش مالکی ترجمه مقاله ضرب اعداد بزرگتر http://2dociran.mihanblog.com/post/48 <div style="font-weight: bold;" class="posttop"> <div style="text-align: center;" class="posttitle"><a href="http://www.nicbook.ir/%d8%aa%d8%b1%d8%ac%d9%85%d9%87-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d9%88-%d8%aa%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%82-%d8%a7%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%af%d9%88-%d8%b1%d9%82%d9%85%d9%8a.html" title="ترجمه مقاله جمع و تفریق اعداد دو رقمی">ترجمه مقاله جمع و تفریق اعداد دو رقمی</a></div> </div> <div class="postdesc"> <div class="postdesctitle"><br></div> </div> <h3 align="center">ترجمه مقاله انگلیسی</h3> <h3 align="center"><span style="color: #ff00ff;"><strong>Adding and Subtracting Two-Digit Numbers</strong></span></h3> <h3 align="center"><span style="color: #0000ff;">جمع و تفریق اعداد دو رقمی</span></h3> <p style="text-align: center;" dir="RTL">صفحات انگلیسی ۵</p> <p style="text-align: center;">صفحات فارسی ۱۲</p> <p style="text-align: left;" dir="ltr">Begin by reviewing basic one-digit subtraction facts. When children demonstrate proficiency with these facts, explain that they will next learn how to subtract two-digit numbers.</p> <p style="text-align: right;" dir="ltr">شروع کنید به وسیله مرور عملیات اصلی تفریق اعداد یک رقمی را .وقتی بچه ها با مهارت بحث می کنند با این عملیات ،توضیح می دهند که آنها بعدا یاد خواهند گرفت که چگونه تفریق کنند اعداد دو رقمی را</p><div style="font-weight: bold;" class="posttop"> <div style="text-align: center;" class="posttitle"><a href="http://www.nicbook.ir/%d8%aa%d8%b1%d8%ac%d9%85%d9%87-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d9%88-%d8%aa%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%82-%d8%a7%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%af%d9%88-%d8%b1%d9%82%d9%85%d9%8a.html" title="ترجمه مقاله جمع و تفریق اعداد دو رقمی">ترجمه مقاله جمع و تفریق اعداد دو رقمی</a></div> </div> text/html 2013-01-09T19:09:54+01:00 2dociran.mihanblog.com ارش مالکی ترجمه ضرب اعداد بزرگتر http://2dociran.mihanblog.com/post/47 <div class="posttop"> <div style="text-align: center;" class="posttitle"><strong><a href="http://www.nicbook.ir/%d8%aa%d8%b1%d8%ac%d9%85%d9%87-%d8%b6%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%aa%d8%b1.html" title="ترجمه ضرب اعداد بزرگتر">ترجمه ضرب اعداد بزرگتر</a></strong></div> </div> <div class="postdesc"> <div class="postdesctitle"><br> </div> </div> <h3 align="center">ترجمه مقاله انگلیسی</h3> <h3 align="center"><span style="color: #ff00ff;"><strong>Multiplying</strong> <strong>Larger Numbers</strong></span></h3> <h3 align="center"><span style="color: #0000ff;">ضرب اعداد بزگتر&nbsp;</span></h3> <p style="text-align: center;" dir="RTL">صفحات انگلیسی ۴</p> <p style="text-align: center;">صفحات فارسی ۷</p> <p style="text-align: left;" dir="RTL">&nbsp;You can introduce your child to the general concepts of multiplication at quite a young age – see my article <a href="http://www.nicbook.ir/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1.html">‘Introducing multiplication’</a> for some ideas about how to do this.</p> <p style="text-align: right;" align="center">شما می توانید معرفی کنید به فرزندتان مفاهیم عمومی ضرب را در سن نسبتا جوانی .نگاهی بیندازید به مقاله من( معرفی ضرب)برای بعضی ایده ها&nbsp; درباره اینکه چگونه اینکار را می کند</p> <div class="posttop"> <div style="text-align: center;" class="posttitle"><strong><a href="http://www.nicbook.ir/%d8%aa%d8%b1%d8%ac%d9%85%d9%87-%d8%b6%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%aa%d8%b1.html" title="ترجمه ضرب اعداد بزرگتر">ترجمه ضرب اعداد بزرگتر</a></strong></div> </div> text/html 2013-01-09T19:08:16+01:00 2dociran.mihanblog.com ارش مالکی ترجمه مقاله طراحی مکانیسمها http://2dociran.mihanblog.com/post/46 <div class="posttop"> <div style="text-align: center;" class="posttitle"><strong><a href="http://www.nicbook.ir/%d8%aa%d8%b1%d8%ac%d9%85%d9%87-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%b3%d9%85%d9%87%d8%a7.html" title="ترجمه مقاله طراحی مکانیسمها">ترجمه مقاله طراحی مکانیسمها</a></strong></div> </div> <div class="postdesc"> <div class="postdesctitle"><br> </div> </div> <h3 style="text-align: center;">ترجمه مقاله انگلیسی</h3> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff00ff;"><strong>Design of Mechanisms</strong></span></h3> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">&nbsp;طراحی مکانیسمها</span></h3> <p style="text-align: center;">صفحات فارسی و انگلیسی ۲۶</p> <p style="text-align: left;" dir="ltr">A mechanism is a mechanical device that has the purpose of transferring motion and/or force from a source to an output. A linkage consists of links or bars, generally considered rigid, which are connected by joints such as pins or revolutes or prismatic joints, to form open or closed chains or loops. Such kinematic chains, with at least one link fixed, become (1) mechanisms if at least two other links retain mobility, or (2) structures if no mobility remains. In other words, a mechanism permits relative motion between its rigid links; a structure does not.</p> <p style="text-align: right;" dir="ltr">مکانیسم یک وسیله مکانیکی است که هدف آن تبدیل حرکت و یا نیرو از یک منبع به یک خروجی است. هر اتصال شامل زنجیرها یا میله هایی سخت و محکم است که بوسیله پین ها یا لبه های برگشته یا مفصلهای منشوریبرای باز یا استه کردن زنجیرها یا حلقه ها ایجاد شده است.چنین زنجیرهای سینماتیکی با حداقل یک یک بازوی ثابت ،اگردارای دو بازوی متحرک باشد ، مکانیسم و اگر هیچ قابلیت حرکتی دیگری نداشته باشد ،سازه محسوب میشود. بعیارت دیگر ، یک مکانیسم اجازه حرکت را بین مفصلهای سخت خود می دهد ولی سازه چنین امکانی ندارد</p> <div class="posttop"> <div style="text-align: center;" class="posttitle"><strong><a href="http://www.nicbook.ir/%d8%aa%d8%b1%d8%ac%d9%85%d9%87-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%b3%d9%85%d9%87%d8%a7.html" title="ترجمه مقاله طراحی مکانیسمها">ترجمه مقاله طراحی مکانیسمها</a></strong></div> </div> text/html 2013-01-09T19:04:41+01:00 2dociran.mihanblog.com ارش مالکی ترجمه مقاله فیزیوتراپی درد کمر http://2dociran.mihanblog.com/post/45 <div class="posttop"> <div style="text-align: center;" class="posttitle"><strong><a href="http://www.nicbook.ir/%d8%aa%d8%b1%d8%ac%d9%85%d9%87-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d9%87-%d9%81%d9%8a%d8%b2%d9%8a%d9%88%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%be%d9%8a-%d8%af%d8%b1%d8%af-%d9%83%d9%85%d8%b1.html" title="ترجمه مقاله فیزیوتراپی درد کمر">ترجمه مقاله فیزیوتراپی درد کمر</a></strong></div> </div> <div class="postdesc"> <div class="postdesctitle"><br></div> </div> <h3 style="text-align: center;">ترجمه مقاله انگلیسی</h3> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff00ff;"><strong>Physical Therapy for Back pain: How to Prevent and Treat Back Pain</strong><strong></strong></span></h3> <h3 style="text-align: center;" dir="RTL"><span style="color: #3366ff;"><strong>فیزیوتراپی برای درد کمر : چگونه از کمر درد جلوگیری کرده و درد کمر را درمان کنیم</strong></span></h3> <p style="text-align: center;" dir="RTL">صفحات انگلیسی ۳</p> <p style="text-align: center;">صفحات فارسی ۴</p> <p style="text-align: left;">Lower back pain is one of the most common causes of job-related disability and why some people miss work. It is also the second most common neurological ailment in the United States, second only to headache. In fact, approximately 80% of adults in Western countries have, at some point, experienced lower back pain.</p> <p dir="RTL">کمردرد یکی از متداولترین علل مربوط به ناتوانی کاری و از دست دادن شغل در برخی افراد است. همچنین کمردرد دومین عامل مزمن عصبی در ایالات متحده و دومین علت سردرد است. در واقع حدود ۸۰% بزرگسالان در کشورهای غربی ، در برخی مناطق، کمردرد را تجربه کرده اند.</p> <div class="posttop"> <div style="text-align: center;" class="posttitle"><strong><a href="http://www.nicbook.ir/%d8%aa%d8%b1%d8%ac%d9%85%d9%87-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d9%87-%d9%81%d9%8a%d8%b2%d9%8a%d9%88%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%be%d9%8a-%d8%af%d8%b1%d8%af-%d9%83%d9%85%d8%b1.html" title="ترجمه مقاله فیزیوتراپی درد کمر">ترجمه مقاله فیزیوتراپی درد کمر</a></strong></div> </div> <p dir="RTL"><br></p>